top of page

O projekcie

Projekt zakłada poszukiwanie talentów plastycznych pośród najmłodszych mieszkańców województwa łódzkiego.

W ramach zadania zespół składający się z nauczycieli pracujących w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego przygotuje i poprowadzi wizytę studyjną wraz z warsztatami artystycznymi dla przyjezdnych gości- - uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego, przywiezionych autokarem do placówki na Gandhiego14, tak zwanym  „plastobusem” .  Zasięg projektu to 24 szkoły, po jednej z powiatu -  znajdujące się na terenie naszego województwa łódzkiego.

Projekt jest efektem autorskiego pomysłu Pani Dyrektor Katarzyny Paliwody, która złożyła w postaci wniosku - pomysł wsparcia młodych utalentowanych mieszkańców województwa łódzkiego w wyborze drogi kariery zawodowej związanej ze swoim talentem plastycznym. Projektu budżetu obywatelskiego został zaakceptowany i poddany głosowaniu. Zebrano 777 głosów na "tak" i tym samym projekt przeszedł do realizacji w roku 2019. Urząd Marszałkowski zlecił swojej instytucji pomoc w realizacji zadania. Tą instytucją wspierającą jest Łódzki Dom Kultury, któremu serdecznie dziękujemy.

Cele ogólne realizowanych warsztatów dla wszystkich uczestników:

  • Wspieranie  twórczej postawy -  rozwijanie  kreatywności oraz uzdolnień plastycznych uczniów

  • Stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw twórczych.

Cele szczegółowe:

  -  budzenie wrażliwości estetycznej oraz umiejętność dostrzegania piękna w wytworach kultury,

  -  kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności plastycznych,

  -  rozwijanie kreatywnego myślenia, 

  -  rozwijanie motywacji do działania i współpracy,

  -  rozwijanie  postawy ciekawości i otwartości,

  -  budowanie pozytywnego obrazu samego siebie -  wyrażanie swoich  uczuć,

  -  rozwijanie zdolności manualnych i konstrukcyjnych.

  -  rozwijanie umiejętności spostrzegawczości, pamięci i koncentracji  uwagi.

  -  stymulowanie umiejętności odkrywania, formułowania i nazywania problemów.

  -  kształtowanie operacji umysłowych – analizy, syntezy, uogólniania, abstrahowania, kojarzenia

     i przewidywania.

  -  stymulowanie i rozwijanie zdolności twórczych – płynności, giętkości i oryginalności myślenia.

  -  kształtowanie zachowań prospołecznych i umiejętności współpracy w zespole.

Dzięki aktywnym uczestnictwie w zajęciach uczniowie:

 - potrafią wyrazić przeżycia i emocje za pomocą różnych środków wyrazu,

 - znają różne techniki i materiały plastyczne,

 - odkrywają swoje mocne strony oraz własną kreatywność,

 - potrafią współpracować w zespole – wspieranie oraz przekazywanie informacji zwrotnych.

IMG_8630.JPG
bottom of page